Yaz süresinde staj yapacak örencilerin  dikkatine, uygulanmas覺 gereken ad覺mlar u ekildedir:

1- Staj yap覺lacak yerlerin makine mühendislii bölümü staj kriterlerine uygunluunun dorulanmas覺 (onaylanan firmalar listesi, veya staj koordinatörü ile iletiime geçerek)

2- staj tarihleri firma ile görüülüp kesinletirilmesi(yaz okulu veya dönem ile çak覺ma olmamas覺 ve 20 i gününün tatillere dikkat edilerek ayarlanmas覺)

3- mest.cankaya.edu.tr sayfas覺ndaki Insurance sekmesindeki formu doldurduktan sonra gelen mailin imzalanarak makine mühendislii bölüm sekreterliine gönderilmesi. 

Sonras覺nda mail olarak sgk bildirgesi taraf覺n覺za gönderilecektir.

Gecikme yaanmamas覺 için imzal覺 formu staj balang覺ç tarihinden en az iki hafta öncesinden teslim ediniz/yükleyiniz.

4- Staj süresince örenci raporunu haz覺rlar, firma ise deerlendirme formunu doldurur ve staj bitiminde örenciye kapal覺 zarfta iletir.

5- Örenci staj sonras覺 gelen öretim döneminde ilgili ME200/300 dersini al覺r. Örenci raporunu bu ders kapsam覺nda dönem içinde teslim eder/yükler. Staj raporlar覺 deerlendirilir ve uygun görülmesi halinde ve  dier belgelerin (ör: staj deerlendirme formu ve isizlik fonu katk覺s覺 formu) tam olmas覺 durumunda dersten geçme notu al覺n覺r.

Makine Müh. Staj Koordinatörü

 

 

 

 

Staj raporlar覺n覺n yüklenmesi öncesi 

Aa覺daki bütün sorulara EVET cevab覺 verilebiliyorsa staj raporu teslim gerçekletirilebilir aksi takdirde staj raporu kabul edilmeyecektir.

  • Staj süresi 20 i günü olarak gerçekletirilmitir
  • Staj günlüü düzgün bir ekilde doldurulmu ve imzalanm覺t覺r
  • Staj raporu eksiksiz olarak haz覺rd覺r
  • 襤ntihal bildirim (Statement of Plagiarism ) sayfas覺  staja eklenmitir ve teslim edilmeden önce imzalanm覺t覺r
  • Kapak sayfas覺 uygun bir ekilde haz覺rlanm覺t覺r
  • Stajla ilgili genel bilgiler k覺sm覺 yeterli miktarda yaz覺lm覺t覺r
  • Firma ya ait iki parçan覺n/ürünün teknik resimleri Uygun ortamda haz覺rlanm覺 ve ç覺kt覺lar覺 al覺nm覺t覺r
  • Seçilen iki parçaya/ürüne ait üretim yöntemleri ve s覺ral覺 ve detayl覺 olarak anlat覺lm覺t覺r
  • Seçilen iki parçaya/ürüne ait üretim emas覺 raporda eklenmitir.
  • Intihal limiti %20 nin alt覺ndad覺r

Örenciler

- Staj raporlar覺n覺

- 襤sizlik ücreti katk覺 bilgi formunu

- Staj raporlar覺n覺  ve rapor eklerinde yer alan dökümanlar覺 içeren bir CD/DVD  yi

- Eer elden teslim edilecekse kapal覺 imzal覺 zarf içerisindeki staj günlüünü  tutanak kar覺l覺覺nda teslim ederler

 (Staj günlüü kargo veya kurye ile fabrika taraf覺ndan gönderilmi ise belgenin staj komisyonuna ulat覺覺n覺n teyidi örenciye aittir)

*** tüm örencilerin ÇANKAYA ÜN襤VERS襤TES襤 STAJ ÜCRETLER襤NE 襤S襤ZL襤K FONU KATKISI B襤LG襤 FORMU'nu staj yapt覺klar覺 kurumlara teslim ederek onaylanm覺 belgelerini staj bitiminde teslim etmelidir. 

Read Summer practice booklet carefully before writing your report.

Summer practice booklet

SUMMER TRAINING REPORT SUBMISSION PROCEDURE For ME 200

SUMMER TRAINING REPORT SUBMISSION PROCEDURE For ME 300

Staj rapor taslaklar覺 güncellenmitir. staj raporlar覺n覺n teslimi güncel taslaklar üzerinden yap覺lacakt覺r

Report Template ME 200

Report Template ME300 factory

Report Template ME300 R&D

Report Template ME300 Energy

 


Approved Companies For Summer Training List 17.05.2016

Company List Summer 2021

S覺kça Sorulan Sorular (FAQ)